GIANNATEMPO LUIGI FRANCESCO GIUSEPPE, SACERDOTE

G